คำแนะนำสำหรับผู้วิจัย

( อาจารย์แพทย์ , แพทย์ประจำบ้าน , พยาบาล และนักศึกษา )

ผู้วิจัยที่มีความประสงค์จะส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. อ่านคู่มือการเขียนโครงร่างการวิจัย RF 08_1_2563 

2. เขียนโครงร่างการวิจัยตามแบบฟอร์มดังนี้

2.1 แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก RF 01_2563 

2.2 แบบโครงร่างการวิจัย RF 08_2_2563  ตัวอย่างการเขียน Reference_1 Reference_2

2.3 ถ้าการวิจัยทำในอาสาสมัคร กรุณาเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลและหนังสือแสดงเจตนาการยินยอม ตัวอย่างตามแบบฟอร์ม RF 09_1_2563

2.4 เขียนประวัติผู้วิจัยตามแบบฟอร์ม RF 10_2563 

- ให้แนบหลักฐานการอบรมจริยธรรมในมนุษย์ (GCP) มาด้วยทุกครั้ง ของผู้วิจัย ผู้ร่วม หรือที่ปรึกษา

3. ทำหนังสือนำส่งจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีเป็นนักศึกษา/บุคคลภายนอก กรุณาแนบหนังสือรับรองจากสถาบันนั้นๆ) เรียนประธานคณะอนุกรรมการฯพิจารณาโครงการวิจัย พบ. ตัวอย่างหนังสือนำส่งจากหน่วยงาน

4. เตรียมเอกสารนำส่งคณะอนุกรรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. เรียงลำดับดังนี้

ลำดับในการเรียงเอกสาร

จำนวนเอกสาร

1. ทำหนังสือนำส่งจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด

4   ชุด

2. แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก RF 01_2563

4   ชุด

3. แบบโครงร่างการวิจัยภาษาไทย RF 08_2563   และ/หรือ ภาษาอังกฤษที่มีบทสรุปย่อภาษาไทย

4   ชุด

4. ถ้าการวิจัยทำในอาสาสมัครกรุณาเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลและหนังสือแสดงเจตนาการยินยอม ตามตัวอย่างแบบฟอร์ม RF 09_2563

4   ชุด

5. เอกสารอ้างอิง ( Reference  )

4   ชุด

6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม แผ่นพับ แผ่นประกาศโฆษณา  วีดีโอ  ภาพถ่าย  เป็นต้น

4   ชุด

7. ประวัติผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และที่ปรึกษา แบบฟอร์ม RF 10_2563

4   ชุด

8. หลักฐานการอบรม Good Clinical Practice (GCP) หรือการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ครั้งล่าสุด

4   ชุด

9. แผ่นซีดีหรือดีวีดี ที่มีข้อมูลตาม ข้อ 4.1-4.7 ในรูป Microsoft word และ Pdf  ส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผ่าน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1   แผ่น

 5. ส่งเอกสารเรียงลำดับรายละเอียดตามข้อ 4 ได้ที่สำนักงานพิจารณาโครงการวิจัย พบ. อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา ชั้น 5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-2354-7600-28 ต่อ 94270, 94297  วันจันทร์-วันศุกร์  เวลาราชการ 08.30-16.30 น.

6. โครงร่างการวิจัยที่ผู้วิจัยส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยพบ. มีการบริหารจัดการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 3 แบบ ขึ้นกับการพิจารณาของเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้

6.1 โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (Full board) โครงร่างการวิจัย เข้าที่ประชุมพิจารณาทุกวันอังคารที่ 2 และพฤหัสที่ 3 ของเดือนถัดไป  ผลการพิจารณาในที่ประชุม ส่งให้ผู้วิจัย ไม่เกิน 10 วันทำการ นับจากภายหลังการประชุม

6.2 โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited) ผู้วิจัยสามารถส่งโครงร่างการวิจัยได้ทุกวันเวลาราชการ ขั้นตอนการพิจารณาแจ้งผลผู้วิจัย ไม่เกิน 27 วันนับจากการส่งโครงร่างการวิจัยเข้ารับพิจารณาครั้งแรก

6.3 การขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption) ผู้วิจัยสามารถส่งโครงร่างการวิจัยได้ทุกวันเวลาราชการ ขั้นตอนการพิจารณาแจ้งผลผู้วิจัย ไม่เกิน 10 วันทำการ

 

ภายหลังโครงร่างการวิจัยได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว

ห้ผู้วิจัยอ่านรายละเอียดคำแนะนำในการส่งโครงร่างการวิจัยตามแบบฟอร์ม RF 11_2563 

และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์นี้

macityhotel.com
Porn Adult xxx film Adult porn porntrixx fullxxxpornvid pornvidwatch xxxsextres
Free sex tube Hot porn movies Best porn film
Xxx porn tube
www.realpornfilms.com
Free xxx video Free sex Adult xxx clips
Free adult film Adult xxx tube Hd porn video Hd sex