การวิจัยในยุคใหม่ของแวดวงวิชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น    มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการรับรองทางด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  โดยเฉพาะกรมแพทย์ทหารบก ซึ่งเป็นสถาบันหลักทางการแพทย์ของกองทัพบก  มีสถาบันและหน่วยต่างๆ ที่ต้องบริหารให้นโยบาย และกำกับดูแลกิจการต่างๆ โดยเฉพาะการบริการทางการแพทย์และการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยให้สู่ความเป็นเลิศ   โดยมีสถาบันและหน่วยต่างๆที่สำคัญในด้านวิชาการและการวิจัย  ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   สถาบันวิจัยวิทยศาสตร์การแพทย์ทหารกรมแพทย์ทหารบก  สถาบันพยาธิวิทยา  โรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบก  และ โรงพยาบาลในสังกัดส่วนภูมิภาค 36 แห่ง

สำหรับ”การวิจัย”หากย้อนรอยขึ้นไปก็พบหลักฐานในการแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการวิจัยในคน และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมการวิจัย ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการทำวิจัย และสนับสนุนทุนการวิจัย

และต่อมาในปี พ.ศ.2539 เพื่อให้ภารกิจด้านการวิจัยมีความเจริญก้าวหน้า เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของกองทัพบก การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ทรัพยากรการวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  พลโทสุจินต์  อุบลวัตร  เจ้ากรมแพทย์ทหารบกในขณะนั้นได้แต่งตั้ง คณะกรรมการวิจัยกรมแพทย์ทหารบก คณะอนุกรรมการนโยบายการวิจัย คณะอนุกรรมการนโยบายการวิจัย คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานงานวิจัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2539  ดังนั้นชื่อของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย จึงเป็นชื่อที่ใช้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก  จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินการพิจารณาโครงการวิจัยให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล เหมาะสมกับสถาบัน และตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยนำหลักเกณฑ์ของ World Medical  Association : DELCARATION OF HELSINKI ,  GUDELINE FOR GOOD CLINICAL PRACTICE : ICH  Harmonised Tripartite Guideline , Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) , CODE  of FEDERAL REGULATIONS : Title 45 Public Welfare; Part 46 Protection of Human Subjects, The Belmont Report   และแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแห่งชาติ   มาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาโครงการวิจัย โดยต้องมีความเคารพในบุคคล (respect for person)  มีคุณประโยชน์และไม่ก่ออันตราย (Beneficence) และความยุติธรรม ( Justice)

 

พ.ศ.2545  กรมแพทย์ทหารบกได้อนมุติให้จัดตั้งสำนักงานพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก  ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

และอนุมัติให้คณะอนุกรรมการใช้ ”การดำเนินการมาตรฐาน  พ.ศ.2545”  เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญและแนวทางปฏิบัติของคณะอนุกรรมการที่เป็นมาตราฐานในการแต่งตั้งกำหนดโครงสร้างและหน้าที่ เงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนแนวทางในการยื่นโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาโดยเฉพาะการวิจัยและการทดลองในมนุษย์เป็นฉบับแรก และปัจุบันคือฉบับที่ 5 (2551)

พ.ศ.2548  กรมแพทย์ทหารบกได้อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยเสริม (Alternate member)

พ.ศ.2551 กรมแพทย์ทหารบกได้อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระสำหรับการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก

 

คณะอนุกรรมการและสำนักงานได้การรับรองคุณภาพและรางวัล

พ.ศ.2548   ได้การรับรองคุณภาพจากThe Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review & Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific

พ.ศ.2552  ได้การรับรองคุณภาพต่อเนื่องครั้งที่ 1  จากThe Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review & Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific

พ.ศ.2553  ได้รับรางวัล  PReMA’s TOP IRB 2010

พ.ศ.2555  ได้การรับรองคุณภาพต่อเนื่องครั้งที่ 2  จากThe Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review & Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific

พ.ศ.2559  ได้การรับรองคุณภาพต่อเนื่องครั้งที่ 3  จากThe Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review & Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific

พ.ศ.2560 ได้รับรางวัล Thai TECT’S outstanding EC/IRB

พ.ศ.2562 ได้รับรางวัล TECT's EC/IRB Award

macityhotel.com
Porn Adult xxx film Adult porn porntrixx fullxxxpornvid pornvidwatch xxxsextres
Free sex tube Hot porn movies Best porn film
Xxx porn tube
www.realpornfilms.com
Free xxx video Free sex Adult xxx clips
Free adult film Adult xxx tube Hd porn video Hd sex