แบบฟอร์ม RTA Version 7.0 (แก้ไขล่าสุด เดือน ม.ค.65)

RTA 00_2563 รายการ วิธีดำเนินการมาตรฐาน ฉบับที่ 7.0 พ.ศ. 2563 (Standard Operating Procedures)

RTA 01_2563 การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Preparation of Standard Operating Procedures)

RTA 02_2563 โครงสร้างคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. (Constitution of the Institutional Review Board)

RTA 03_2563 ข้อตกลงรักษาความลับของข้อมูล และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Confidentiality Agreement and Conflict of Interest)

RTA 04_2563 การบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณา (Management of Protocols for Review)

RTA 05_2563 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (Full Board Review)

RAT 06_2563 การพิจารณาโครงร่างการวิจัย/รายงาน แบบเร็ว (Expedited Review)

RTA 07_2563 การยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption)

RTA 08_2563 แนวทางการทบทวนและประเมินโครงร่างการวิจัย (Review and Assessment Guideline)

RTA 09_2563 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Review of Protocol Amendment)

RTA 10_2563 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Continuing Review of Study Protocols)

RTA 11_2563 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Review of Adverse Event Report)

RTA 12_2563 การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Non-Compliance/Protocol Deviation/Violation)

RTA 13_2563 การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย (Review of Final Reports)

RTA 14_2563 การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Management of Study Termination)

RTA 15_2563 วาระการประชุม การประชุม และรายงานการประชุม (Meeting Agenda, Full Board Meeting and Minutes)

RTA 16_2563 การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน (Response to Subject Complaint)

RTA 17_2563 การจัดการเอกสารโครงการวิจัย (Management of Study Files)

RTA 18_2563 การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (Site Monitoring Visit)

RTA 19_2563 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC)

RTA 20_2563 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เป็นเครื่องมือแพทย์ (Review of Medical Device Study)

macityhotel.com
Porn Adult xxx film Adult porn porntrixx fullxxxpornvid pornvidwatch xxxsextres
Free sex tube Hot porn movies Best porn film
Xxx porn tube
www.realpornfilms.com
Free xxx video Free sex Adult xxx clips
Free adult film Adult xxx tube Hd porn video Hd sex