มาตรฐาน (SOP) RTA Version 7.0 พ.ศ. 2563

RTA 00_2563 รายการ วิธีดำเนินการมาตรฐาน ฉบับที่ 7.0 พ.ศ. 2563

RTA 01_2563 Preparation of SOPs (การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน)

RTA 02_2563 Constitution of IRB (โครงสร้างคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.)

RTA 03_2563 Confidentiality agreement and Conflict of Interest (ข้อตกลงรักษาความลับของข้อมูลและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน)

RTA 04_2563 Management of Protocols for Review (การบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณา)

RTA 05_2563 Full board review (การพิจารณาโครงร่างการวิจัยในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ)

RTA 06_2563 Expedited review (การพิจารณาโครงร่างการวิจัย/รายงาน แบบเร็ว)

RTA 07_2563 Exemption (การยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย)

RTA 08_2563 Guideline of Review Process (แนวทางการทบทวนและประเมินโครงร่างการวิจัย)

RTA 09_2563 Review of protocol amendment (การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย)

RTA 10_2563 Renewal of Study Protocols (การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย)

RTA 11_2563 Review SAE report (การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์)

RTA 12_2563 Protocol deviation (การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด)

RTA 13_2563 Final report (การพิจารณารายงาน แจ้งปิด / สรุปผลการวิจัย)

RTA 14_2563 Study termination (การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด)

RTA 15_2563 Meeting agenda and Minutes (วาระการประชุม การประชุม และรายงานการประชุม)

RTA 16_2563 Response to Subject’s Queries, Requests, and Compliaints (การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและข้อซักถาม)

RTA 17_2563 Study Files Management Process (การจัดเอกสารโครงการวิจัย)

RTA 18_2563 Site monitoring visit (การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย)

RTA 19_2563 CREC (การพิจารณาโครงร่างการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน)

RTA 20_2563 Review of Medical Device Study (การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เป็นเครื่องมือแพทย์)