เดือน ม.ค.65 รอบวันพฤหัสบดีที่ 27 ม.ค.65

เดือน ก.พ.65 รอบวันอังคารที่ 8 ก.พ.65 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ.65

เดือน มี.ค.65 รอบวันอังคารที่ 8 มี.ค.65 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค.65

เดือน เม.ย.65 รอบวันอังคารที่ 12 เม.ย.65 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย.65

เดือน พ.ค.65 รอบวันอังคารที่ 10 พ.ค.65 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ค.65

เดือน มิ.ย.65 รอบวันอังคารที่ 14 มิ.ย.65 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย.65

เดือน ก.ค.65 รอบวันอังคารที่ 12 ก.ค.65 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ค.65

เดือน ส.ค.65 รอบวันพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค.65

เดือน ก.ย.65 รอบวันอังคารที่ 13 ก.ย.65 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ย.65

เดือน ต.ค.65 รอบวันอังคารที่ 11 ต.ค.65 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค.65

เดือน พ.ย.65 รอบวันอังคารที่ 8 พ.ย.65 และ วันอังคารที่ 15 พ.ย.65

เดือน ธ.ค.65 รอบวันอังคารที่ 13 ธ.ค.65 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค.65

เดือน ม.ค.66 รอบวันอังคารที่ 10 ม.ค.66 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค.66

เดือน ก.พ.66 รอบวันอังคารที่ 14 ก.พ.66 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ.66

เดือน มี.ค.66 รอบวันอังคารที่ 14 มี.ค.66 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค.66

เดือน เม.ย.66 รอบวันอังคารที่ 11 เม.ย.66 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย.66

เดือน พ.ค.66 รอบวันอังคารที่ 9 พ.ค.66 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค.66

เดือน มิ.ย.66 รอบวันอังคารที่ 13 มิ.ย.66 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย.66 และ รอบวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.66

เดือน ก.ค.66 รอบวันอังคารที่ 11 ก.ค.66 และ รอบวัพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค.66

เดือน ส.ค.66 รอบวันอังคารที่ 8 ส.ค.66 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค.66

เดือน ก.ย.66 รอบวันอังคารที่ 12 ก.ย.66 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย.66

เดือน ต.ค.66 รอบวันอังคารที่ 10 ต.ค.66 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค.66

เดือน พ.ย.66 รอบวันอังคารที่ 14 พ.ย.66 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย.66

เดือน ธ.ค.66 รอบวันอังคารที่ 12 ธ.ค.66 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค.66

เดือน ม.ค.67 รอบวันอังคารที่ 9 ม.ค.67 และ รอบวันอังคารที่ 16 ม.ค.67

เดือน ก.พ.67 รอบวันอังคารที่ 13 ก.พ.67 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ.67

เดือน มี.ค.67 รอบวันอังคารที่ 12 มี.ค.67 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค.67

เดือน เม.ย.67 รอบวันอังคารที่ 9 เม.ย.67 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย.67

เดือน พ.ค.67 รอบวันอังคารที่ 14 พ.ค.67 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค.67

เดือน มิ.ย.67 รอบวันอังคารที่ 11 มิ.ย.67 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย.67

เดือน ก.ค.67 รอบวันอังคารที่ 9 ก.ค.67 และ รอบวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค.67